انتخاب برگه
تنظیمات وردپرس: تنظیمات همگانی

تنظیمات وردپرس: تنظیمات همگانی

تنظیمات همگانی وردپرس شامل تنظیماتی است که قسمت‌های مهمی از سایت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنظیمات همگانی از طریق تنظیمات ← همگانی قابل دسترسی است. عنوان سایت و معرفی کوتاه اولین گزینه‌ای که در تنظیمات همگانی مشاهده می‌کنید عنوان سایت است. عنوان سایت در بالای صحفه...